Yeni dünya düzeni çerçevesinde, Türkiye’deki sektörlerin gelişiminin büyük ölçüde küresel ekonomiye entegrasyon ile sağlanacağı bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Küresel entegrasyon sürecinde, operasyonel süreçlerin optimal seviyede tasarlanmaması, kontrol sisteminin yeterli seviyede oluşturulmaması ve kurumsal gelişim gerekliliklerine yeterli önemin verilmemesi, sektörleri uzun dönemde önemli risklerle karşı karşıya getirmektedir.

İç Denetim Merkezi, sahip olduğu çeşitli sektör tecrübeleri ile organizasyonlara, karar alma süreçlerinde, sektörel en iyi uygulamaları esas alarak verdiği denetim ve danışmanlık hizmetleri ile gelişimlerinde ve rekabet üstünlüğü elde etmelerinde destek sağlayıcı çözüm önerileri sunmaktadır.

Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü

Sektör içerisinde çok sayıda rakip bulunması ve sektöre özel girdi, çıktı, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde tasarlanamaması, günümüzde dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları zorlukların başında gelmektedir.

İç Denetim Merkezi, dayanıklı tüketim malları sektöründe hizmet veren üretici, ithalatçı ve ihracatçı firmaların, üretim, satış ve satış sonrası hizmet ağını esas alarak, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda sunduğu özelleştirilmiş hizmetler ile hem organizasyonel hem de sektör içerisindeki etkinliğinin ve gelişiminin arttırılmasına destek olmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Eğitim Sektörü

Eğitim kuruluşlarının kamusal yapı içerisinde denetime tabi olmaları, kendi içerisinde bir iç kontrol ve denetim ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır.

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle özel sermayeye sahip üniversiteler, ortaöğretim ve ilköğretim kurumları ile özel dershaneler için yönetsel, operasyonel faaliyetler ve mali sonuçların periyodik denetimler sayesinde kontrol altına alınması uzun vadede sürdürülebilir başarı açısından hayati önem taşımaktadır.

İç Denetim Merkezi, sahip olduğu sektör tecrübesi ile eğitim firmalarına, iç kontrol sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri sunarak kurum başarısının yükseltilmesine ve sürdürülebilirliğine destek olmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Enerji Ve Doğal Kaynaklar

Türkiye’de son zamanlarda enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte hidroelektrik santraller, yenilenebilir enerji kaynakları, petrol, LPG ve doğal gaz gibi kaynaklar birçok şirket için yeni yatırım alanları olarak görülmeye başlanmıştır.

Enerji sektörünün sermaye yoğun bir sektör olması ve yatırım süreçlerinin çok boyutlu olması, sektör için önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Enerji şirketlerinin karşı karşıya oldukları pazar baskısı, fiyat belirsizlikleri, özelleştirme süreçleri, çevre ve küreselleşme gibi riskler, enerji yatırım ve dağıtım süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini etkilemektedir.

İç Denetim Merkezi, şirketlerin enerji politikalarını, yatırım, üretim, satış ve dağıtım süreçlerini sadece mali boyutu ile değil, dış ticaret, sektörel rekabet gücü ve insan kaynakları açısından da değerlendirerek gerçekleştirdiği denetim ve danışmanlık hizmetleri ile kısa, orta ve uzun vadede etkili kararlar alınması konusunda firmalara destek olmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Gıda Sektörü

Gıda sektörü, toplumların ekonomik boyutları ve refah düzeyleri ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Refah düzeyinin artması ile değişen tüketici alışkanlıkları beraberinde değişen tüketici beklentilerini de getirmektedir.

Ülkemizde son dönemde tüketici beklentilerinde yaşanan değişiklikler ve Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde önem kazanan ürün güvenliği ve insan sağlığı gibi unsurlar, sektörü hem zorlu bir rekabet ortamı hem de kati yasal kanunlar içerisine itmektedir.

İç Denetim Merkezi, gıda sektörünün içerisinde bulunduğu bu zorlu ortamda, sektörde hizmet veren firmalara sağladığı denetim ve danışmanlık desteği ile firmaların operasyonel süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini ve bunun paralelinde operasyonel riskler ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Holdingler ve Grup İşletmeleri

Holdinglere bağlı grup şirketlerinin birçoğu farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu durum yönetilmesi gereken birçok farklı riski de beraberinde getirmektedir. Şirketlerin içerisinde bulunduğu farklı sektörlerin kendine özel yapıları ile birlikte, söz konusu risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri sonrasında ortaya çıkartacakları etkiler de göz önüne alındığında, Holding yönetiminde bütünsel yönetim becerisinin ön plana çıktığı görülmektedir.

İç Denetim Merkezi, Holding şirketlerinin faaliyet alanları ile büyüklüklerini de göz önüne alarak, Holdinglerin karşı karşıya oldukları risklerin analiz edilmesine ve bu risklerin kontrol edilmesine yönelik gerekli aksiyon planlarının ve çözüm önerilerinin belirlenerek hayata geçirilmesine destek sağlamak amacı ile denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

İmalat ve Sanayi İşletmeleri

İmalat sanayi, her yıl en çok artış gösteren sektörler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Sektör içerisinde yaşanan hızlı gelişim, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmakta, bununla birlikte operasyonel süreçler içerisinde olumsuzluk doğurabilecek birçok risk ile karşılaşılmaktadır. Hızlı büyüme, diğer yandan kontrol zafiyetine neden olmakta ve kurumsal gelişim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

İç Denetim Merkezi, üretim organizasyonlarında elde ettiği saha tecrübesi ile sanayinin karşı karşıya olduğu kritik konuları, önemli sanayi işletme risklerini, sanayinin yapısını ve büyüklüğünü, sanayinin ekonomik çevre ile ilişkilerini de göz önüne alarak, döküm, demir -çelik, metal, kimya ve plastik gibi birçok imalat ve ağır sanayi işletmelerine operasyonel etkinliğin ve üretim verimliliğinin arttırılması amacı ile denetim ve danışmanlık hizmeti vererek sektörel çözümler sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü

İnşaat ve gayrimenkul sektörü, ülkemizde her zaman lokomotif olmuş ve gelişme potansiyeli ile de dikkat çeken önemli sektörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe başarılı projelerin hayata kazandırılması, işverenler tarafından doğru yatırım, mühendisler ve mimarlar tarafından doğru tasarım ve inşaat yatırım uzmanları tarafından doğru ekonomik kararların alınmasının yanı sıra, projelerin belirlenen zaman ve bütçe içerisinde tamamlanmasına da bağlı olarak değişmektedir.

Projelerin planlanan zaman ve bütçe içerisinde tamamlanmasına engel teşkil edebilecek riskler; çevresel riskler, politik riskler ve ekonomik riskler olarak sınıflandırılabilmekte, bununla birlikte dış kaynak firmaları ve taşeronlar ile yapılan sözleşme riskleri ve iş güvenliği riskleri de inşaat ve gayrimenkul firmaları için önemli riskler olarak kabul edilmektedir.

İç Denetim Merkezi, inşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan gayrimenkul, yapı, çimento, beton vb. firmalara, projelerin planlanan zaman ve bütçe içerisinde ve tasarlandığı şekli ile tamamlanmasına yönelik kontrol ve izleme fonksiyonunun arttırılması, operasyonlara ilişkin sözleşmeden doğan ve doğabilecek riskler ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin kontrol altına alınması amacı ile denetim ve danışmanlık hizmeti sunarak destek olmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

KOBİ Kuruluşları

Türkiye’de ekonominin can damarı niteliğindeki KOBİ’lerin risklerinin ölçülebilmesi, KOBİ’lerin devamlılığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. OECD raporlarında da belirtildiği üzere, risk yönetimi ve belirsizlikleri tolere edebilme yeteneği KOBİ’lerin faaliyet süresini arttırıcı nedenlerden birisi olarak görülmektedir.

Kurumsal yönetim seviyesinin yeterli düzeye erişememesi, ticari kaygılar nedeni ile kontrol edilebilirliğin ihmal edilmesi ve profesyonel kadrolarda görece görülen yetkinlik problemi KOBİ’lerin sürdürülebilirliğinin önünde engel teşkil etmektedir.

İç Denetim Merkezi, İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim hizmetlerinin yanı sıra, kurumsal yönetim seviyesinin arttırılması amacı ile Kurumsal Dokümantasyonun Hazırlanması, İnsan Kaynakları Departmanı Danışmanlığı, Performans Değerleme Sistemi ve Bütçe Sisteminin Oluşturulması alanlarında KOBİ’lere yönelik özelleştirilmiş denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Lojistik Sektörü

Dünyada lojistik sektöründe son yıllarda yaşanan değişim ve gelişimler, Türkiye’de de lojistik firmalarını hizmet farklılaştırma yoluna yöneltmektedir.

Sektörde meydana gelen değişiklikler belki de hiç tecrübe edilmemiş veya planlanmayan riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle doğru risk yönetimi, lojistik sektörü açısından hayati önem taşımaktadır. Sektöre yönelik risklerin sürekli değişmesi, kontrol ve önlemlerin sürekli gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

İç Denetim Merkezi, sektördeki gelişim ve başarıların önünü kesebilecek mevcut ve potansiyel risklerin, doğru bir biçimde belirlenerek kontrol altına alınması, operasyonel süreçlerin detay bazda analiz edilmesi ile operasyonel ve mali sonuçların izlenerek hedeflere ulaşılması konusunda taşımacılık, nakliye, gümrükleme ve depolama faaliyetleri kapsamında lojistik sektöründeki firmalara denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Otomotiv Sektörü

Türkiye’de otomotiv sektörü ana sanayi ve yan sanayi olarak altmışlı yıllardan itibaren sürekli bir gelişme kaydetmektedir. Sektör, son yıllarda büyük bir artış gösteren yabancı yatırımları ile gittikçe önem kazanmakta ve Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

Sektör içerisinde üretici, distribütör, bayi, bağlı nokta, yan sanayi vb. bir çok oyuncunun yer alması, sektörel risklerin çeşitlenmesine ve katlanarak çoğalmasına olanak sağlamaktadır.

Yoğun rekabet ve gelişimin yaşandığı otomotiv sektöründe, sektöre özel risklerin analiz edilmesi ve kontrol altına alınması konusunda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir denetim ve danışmanlık hizmetinin varlığı gittikçe önem arz etmektedir.

İç Denetim Merkezi, Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticileri, distribütörleri ve bayilerine sağladığı hizmetlerin deneyimi ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalara ihtiyaçları doğrultusunda mali, uygunluk ve operasyonel sonuçlara yönelik denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Sağlık Sektörü

Sağlık sektöründe hizmet gösteren firmaların insan hayatına yönelik hizmetler sunuyor olması, firmaları operasyonel, yasal ve itibar açısından önemli riskler ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Sağlık sektöründe önemli bir yer tutan hastanelerde özellikle etkin bir iç kontrol sistemi kurulması, söz konusu risklerin minimize edilmesinde ve hasta memnuniyetinin arttırılmasında büyük önem arz etmektedir.

İç Denetim Merkezi, hastaneler başta olmak üzere sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç firmaları, tıbbi laboratuarlar vb. firmalara denetim ve danışmanlık hizmeti sunarak kontrol etkinliğinin arttırılması, kurumsal yapının geliştirilmesi ve akredite edilmeleri sürecine yönelik destek sağlamaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Serbest Bölge İşletmeleri

Dış ticareti ve yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak, yerli üreticilerin global piyasalardaki rekabet güçlerine katkıda bulunmak için kurulan Serbest Bölgeler, bugün Türkiye’de artan bir ivme sergilemektedir.

Serbest Bölge işletmelerine sağlanan teşvik ve avantajların yanı sıra, Serbest Bölge işletmelerinin yasal ve vergisel açıdan taşıdıkları riskleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. Özellikle Serbest Bölge – merkez ilişkilerinin uyumlu olarak yönetilememesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok riski de beraberinde getirmektedir.

İç Denetim Merkezi, Serbest Bölgelerin belli alanlarda uzmanlaşarak rekabet gücünü arttırmalarına destek sağlamak amacı ile Serbest Bölge işletmelerine denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Sivil Toplum Kuruluşları

İç Kontrol, İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi; bankalar, ticaret işletmeleri, KOBİ’ler ve kamu sektörü için olduğu kadar kar amacı gütmeyen kurumlar için de hayati önem taşımaktadır.

Günümüzde Sivil Toplum Kuruluşları’nın giderek artan önemi, beraberinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramlarını ön plana çıkarmaktadır.

İç Denetim Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları’nda kurumsal etkinliğin sağlanması ve yasal gerekliliklerin karşılanması amacı ile iç kontrol sisteminin yapılandırılması, faaliyet sürecinde makro risklerin tanımlanması ve operasyonlara ilişkin iyileştirme önerilerinin geliştirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Tekstil Sektörü

Otomotiv sektörünün ardından Türkiye'nin ihracattaki en önemli gücü olan Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü, son yıllarda yakaladığı yükseliş grafiği ile “değer zinciri” olarak nitelendirilmektedir.

Sektörün, imalat sanayi üretiminde ve ihracatta önemli bir güce sahip olması, beraberinde küresel rekabet, ar-ge faaliyetlerinde eksiklik, markalaşma sürecinde yaşanan zorluklar, yüksek kayıt dışı uygulamaları gibi riskleri de beraberinde getirmektedir.

İç Denetim Merkezi, sektörün içerisinde yer alan risklerin analiz edilerek, sektörel verimliliğin sağlanması ve operasyonel etkinliğin arttırılması amacı ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara denetim ve danışmanlık hizmetleri sunarak destek olmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Telekomünikasyon Sektörü

Telekomünikasyon Sektörü şüphesiz dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Teknolojik yarış sektördeki rekabeti neredeyse stratejik bir savaşa dönüştürmekte, hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler telekomünikasyon sektörünü yeni bir geçiş sürecine sürüklemektedir.

Telekomünikasyon Sektöründe yaşanan özelleştirmeler, şirket birleşmeleri ve satın alımlar hızla artmakta ve teknolojik yatırımlar giderek önem kazanmaktadır.

İç Denetim Merkezi, artan rekabet ortamında Telekomünikasyon Sektöründe hizmet veren firmalara sağladığı denetim ve danışmanlık hizmetleri ile sektörel risklerin minimize edilmesine, risklerin fırsata çevrilmesine ve sektörel etkinliğin sağlanmasına destek olmayı amaçlamaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?

Turzim - Otelcilik Sektörü

Turizm Sektörü birbirinden farklı çok sayıda üretim biriminin bir araya geldiği, ekonomik önemi ve yaygınlığı yüksek olan sektörlerden biridir. Sektörün dış faktörlere karşı hassas olması, kontrol bütünlüğünün ve risk yönetim etkinliğinin sağlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

İç Denetim Merkezi, otel ve turizm işletmelerinden elde ettiği İç Denetim tecrübesi ile sektörün en büyüğü olmayı hedefleyen firmalara hedeflerine ulaşmalarına engel teşkil edebilecek riskleri en aza indirmek amacı ile denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

• Sektörel risklerinizi biliyor musunuz?
• Şirket özelinde çözümler geliştirebiliyor musunuz?