İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri
Organizasyonunuzda İç Denetim fonksiyonu bulunmaması veya fonksiyonun etkin çalışmaması nedeni ile yüksek riskler ile karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız!
İç Denetimin mali denetim veya bağımsız denetimden ayrı bir ihtiyaç olduğu bilincindeyseniz!
İç Denetim fonksiyonu kurmak istiyor ama organizasyonunuz için en doğrusunun ne olduğu konusunda yeterli fikre sahip değilseniz!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüz küresel iş çevresinin değişen dinamikleri paralelinde İç Denetim fonksiyonunun rolü, mali sonuçların ve prosedürel uygunlukların değerlendirilmesinden üst düzey kararların alınması, organizasyonun risklere karşı korunması ve kontrol sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yapıya doğru değişim göstererek üst yönetime stratejik destek olma yönünde değişmekte ve gelişmektedir.
Yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim kadrosu bulunmayan organizasyonlar birçok riskle karşı karşıya kalmakta ve bunlara karşı zamanında ve yeterli seviyede önlemlerin alınması konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.
İç Denetim fonksiyonunu henüz kurmamış organizasyonlar için İç Denetim Merkezi, Uluslararası Standartlara uygun bir yapıda anahtar teslimi İç Denetim Departmanı’nı oluşturmakta ve çalışmaları gözeterek fonksiyonun etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek olmaktadır. Firma ihtiyaçları, ölçeği ve tercihleri göz önüne alınarak İç Denetim hizmetinin İç Denetim Merkezi tarafından dış kaynak kullanımı (outsource) olarak yerine getirilmesi de diğer bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.
İç Denetim Departmanı bulunmakla birlikte kadro yeterliliği, yetkinliği ve sonuçların etkinliğinde karşılaşan sorunların çözümüne yönelik olarak İç Denetim Merkezi, İç Denetim Departmanı’nın yeniden yapılandırılması ve / veya geliştirilmesi konusunda eş kaynak kullanımı (co-source), teknik destek ve stratejik destek sağlanması ve eğitimler ile organizasyonlara katkıda bulunmaktadır.
İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

İşinizde ticari başarıyı yakaladığınızı ve belli bir büyüklüğe ulaştığınızı ancak her şeyi eskisi gibi kontrol edemediğinizi düşünüyorsanız!
Size iletilen mali tabloların ve diğer raporların doğruluğundan emin değilseniz!
Şirket çalışanlarının belirlenen politikalara, prosedürlere ve yasal mevzuata uygun çalıştıklarından emin olamıyorsanız!
Operasyonel uygulamaların sonuçları ile ilgili sağlıklı geri dönüşler alamıyorsanız!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Organizasyonlarda operasyonların karmaşıklığının artışı ile birlikte mevcut sistemlerin amaçlara ulaşmaya yardımcı olduğu konusunda güvenceye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacın kurumun taşıdığı risk alanları üzerine odaklanmış etkin ve etkili bir İç Denetim fonksiyonu ile karşılanması, işletmenin sermaye sahipleri ve profesyonel yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanları ve kurumdan hizmet alanlar ya da almayı planlayanlar için önemli bir güvence sağlamaktadır.
İç Denetim Merkezi, organizasyonlarda riskleri tanımlama ve yönetmeye yardımcı, ihtiyaç duyulan kritik bilgileri sağlayan ve iş dünyasının koşullarındaki hızlı değişime uyum gösteren yapıda bir İç Denetim fonksiyonu kurulmasına yardımcı olmaktadır.
İç Denetim Merkezi, İç Denetim fonksiyonunun hızlı ve etkin bir şekilde kurulmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak 3 safhadan oluşan bir metodoloji uygulamaktadır;

1.Safha: İç Denetim Departmanı’nın Teknik Kurulumu
• İç Denetim Departmanı kadro ihtiyacının tespiti
• İç denetçi kadrosunun seçimi
• İç Denetim politika ve yönetmeliğinin oluşturulması
• İç Denetim görev tanımları ve çalışma yönergesinin oluşturulması
• Denetlenebilir süreç ve faaliyetlerin belirlenmesi
• Risk Esaslı İç Denetim Planı’nın oluşturulması
• İç denetçilerin uluslararası standartlarda eğitimi

2.Safha: Saha Uygulamaları
• Denetim programlarının oluşturulması
• Denetim çalışma kağıtlarının oluşturulması
• İç Denetim faaliyetlerinin denetim ekibi ile birlikte sahada gerçekleştirilmesi
• Raporlama sisteminin oluşturulması
• Aksiyon takip metodolojisinin geliştirilmesi

3.Safha: Gözetim ve Danışmanlık
• Denetim ekibinin belirli bir tecrübe ve yetkinliğe erişmesi sonrası gözetim ve danışmanlık desteği verilmesi
• İç Denetim Departmanı yöneticisinin departman yönetimi becerilerinin geliştirilmesine destek sağlanması
• İç Denetim Departmanı etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik olarak sonuçların ölçülmesi
İç Denetimde Dış Kaynak (Outsource) Kullanımı

İç Denetimde Dış Kaynak Kullanım avantajlarının farkında mısınız?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüzde bir çok organizasyonun İç Denetim hizmetinin yerine getirilmesindeki tercihinin, kurum içerisinde departman oluşturması yerine Dış Kaynak Kullanımı (outsource) yaklaşımına yöneldiği görülmektedir. Bu değişimin temel nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Maliyet avantajı
• Yeterli seviyede uzmanlığın sürekli elde edilmesi
• Kaynak kullanım esnekliği nedeni ile etkinliğin arttırılması
• En güncel know-how ve metodolojinin elde edilmesi
• Organizasyon dışı farklı bir bakış açısı
İç Denetim Merkezi, çalışmalarında Uluslararası Standartları esas alan ve saha tecrübesi ile geliştirdiği kendi İç Denetim metodolojisini bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde uygulamaktadır.
İç Denetim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı (outsource) hizmet yaklaşımında Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmakta ve raporlama yapmaktadır.
İç Denetim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı (outsource) hizmeti süreci aşağıdaki gibidir;
• Denetlenebilir süreç ve faaliyetlerin belirlenmesi
• Makro bazda İç Kontrol Sistemi’nin gözden geçirilmesi ve risklerin tespiti
• Risk Esaslı İç Denetim Planı’nın hazırlanması ve yönetim tarafından onaylanması
• Her bir denetim projesine yönelik detay bazda İç Denetim programlarının hazırlanması ve uygulanması,
• Sonuçların yönetim’e raporlanması
• Alınan aksiyonların periyodik takibi
İç Denetimde Eş Kaynak (Co-Source) Kullanımı

İç Denetim Departmanı’nızın dönemsel kaynak yetersizliğinde veya uzmanlık ihtiyacı gereksiniminde, Eş Kaynak Kullanımı’nın profesyonel ve etkili bir çözüm olduğunu biliyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Mevcut İç Denetim Departmanı’nın yeterli sayıda ve yetkinlikte iç denetçiye sahip olmadığı durumlarda organizasyonlar Eş Kaynak (co-source) Kullanımı ile belirli alanlarda denetimlerin gerçekleştirilmesi konusunda kurum dışı uzmanlıklardan yararlanmayı tercih edebilirler.
İç Denetim Merkezi, Eş Kaynak Kullanımı (co-source) yaklaşımı ile İç Denetim Departmanı’na belirli bir alanın denetiminin birlikte yapılması suretiyle veya denetimi uzman ekipleri ile kendi başına yerine getirerek katkıda bulunur.
İç Denetim Merkezi, çalışmalarında saha tecrübesi ile geliştirdiği İç Denetim metodolojisini kendi başına uygulayabileceği gibi hizmet verdiği kurumun metodolojisi ile birlikte harmanlayarak da uygulayabilir.
İç Denetim Merkezi, Eş Kaynak kullanımı (co-source) hizmet yaklaşımında İç Denetim Departmanı yöneticisine destek amaçlı çalışmakta ve raporlama yapmaktadır.
İç Denetim Merkezi, hizmet verdiği organizasyonların dönemsel iç denetçi ihtiyaçlarına cevap vererek departmanın hizmet sürekliliğinin aksamaması yönünde de destek sağlayabilmektedir.
İç Denetim Fonksiyonunun Geliştirilmesi

Birçok kez İç Denetim Departmanı kurmayı deneyip istediğiniz sonucu alamadıysanız!
Şirketinizdeki İç Denetim sonuçlarının yeterli, etkili, zamanında ve tatmin edici olmadığını düşünüyorsanız!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim Departmanı’nın oluşturulması gerekliliğine inanmış ve bünyesinde bir departman kurmuş organizasyonlar, zaman içerisinde İç Denetim Departmanı faaliyetlerinin istenilen seviyeye erişemediğini düşünebilirler. İç Denetim Departmanı’nın organizasyon içerisinde etkin bir yapıda çalışamaması birçok sebepten kaynaklanabilir;
• İç Denetim Departmanı’nın organizasyonel statüsünün doğru konumlanmaması
• İç Denetim Departmanı’nın yetki ve sorumlulukların net tanımlanmaması
• İç Denetim Departmanı’na yeterli seviyede üst yönetim desteği sağlanamaması
• Denetim yönetici ve ekibinin yetkinliğinin yeterli seviyede olmaması
• Denetim çalışmalarında Uluslararası Standartlara uygunluğun gözetilmemesi
• Kullanılan denetim metodolojilerinin iyi seviyede tasarlanmaması
• Denetim önceliklerinin firma ihtiyaçları, üst yönetimin beklentileri ve riskli alanlara yönelmemesi
İç Denetim Merkezi, İç Denetim Departmanı’nı Uluslararası Standartları esas almak üzere değerlendirmeye tabi tutarak mevcut durumun tespiti sonrası gelişim ihtiyaçlarını belirlemekte ve mevut departmanın iş dünyasının koşullarındaki hızlı değişime uyum gösteren yapıda bir İç Denetim fonksiyonu şekline dönüşmesine yardımcı olmaktadır.
İç Denetim Merkezi, hizmetini İç Denetim fonksiyonun geliştirilmesine destek sağlama seçeneği ile yeniden yapılandırma seçeneği spektrumunda aşağıdaki detaylarda yerine getirmektedir;

1.Safha: İç Denetim Fonksiyonunun Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu
• İç Denetim Departmanı’nın organizasyonel yapı içerisindeki konumunun değerlendirilmesi
• İç Denetim Departmanı’nın organizasyonel yapısının değerlendirilmesi
• İç Denetim politika ve yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve revizyonu
• İç Denetim görev tanımları ve çalışma yönergesinin gözden geçirilmesi ve revizyonu
• Risk Esaslı İç Denetim Planı’nın oluşturulması
• İç denetçilerin uluslararası standartlarda eğitimi

2.Safha: Saha Uygulamalarının Geliştirilmesi
• Denetim programlarının geliştirilmesine destek verilmesi
• Denetim çalışma kağıtlarının geliştirilmesine destek verilmesi
• Raporlama sisteminin geliştirilmesi
• Aksiyon takip metodolojisinin geliştirilmesi

3.Safha: Gözetim ve Danışmanlık
• Denetim çalışmalarına gözetim ve danışmanlık desteği verilmesi
• İç Denetim Departmanı yöneticisinin departman yönetimi becerilerinin geliştirilmesine destek sağlanması
• İç Denetim Departmanı etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik olarak sonuçların ölçülmesi
İç Denetim Teknik Destek Hizmetleri

İç Denetim uygulamalarında çalışma metodolojisinin uluslararası standartlara doğru geliştirilmesinin İç Denetim Departmanı’nın performansını da arttıracağını biliyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim yöneticisi departmanın sorumluluklarını yerine getirmesi için gereken bilgi ve becerinin geliştirilmesine yönelik olarak uluslararası standartlarda çalışmaları esas almak üzere teknik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyabilir.
İç Denetim Merkezi, departmanların teknik yeterliliğinin geliştirilmesine ve Uluslararası Standartlarda çalışmasına yönelik destek sağlayarak İç Denetim Departmanı’nın gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Denetim yöneticisi ve ekibi ile düzenli toplantılar ve birlikte çalışma şeklinde yerine getirilen “Teknik İç Denetim Danışmanlığı Hizmeti” aşağıda sıralanan unsurları içermektedir;
• Denetim programı ile çalışma kültürünün oluşturulması
• Denetim programları hazırlama metodolojisinin aktarılması
• Denetim çemberi yaklaşımının yerleştirilmesi
• Denetim çalışma kağıtlarının tasarlanması
• Raporlama tekniğinin geliştirilmesi
İç Denetim Stratejik Danişmanlik Hizmetleri

İç Denetim Departmanı’nın profesyonel stratejik destek alarak, yaratacağı katma değeri arttırabileceğinin farkında mısınız?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim Departmanı yöneticileri, çalışmalarında Uluslararası Standartları ve metodolojilerdeki gelişmeleri takip ederek departmanın etkinliğini arttırtmak istemekle birlikte bu süreçte gerekli zaman ve kaynağı sağlayamayabilirler. Diğer yandan gerek üst yönetimle ilişkilerde gerekse İç Denetim Departmanı’nın diğer denetlenen departmanlar ile ilişkilerinin yönetilmesinde tecrübe ihtiyacına dayalı olarak stratejik destek ihtiyacı duyabilirler.
İç Denetim Merkezi, departmanların potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için, performanslarını sürekli olarak ve kalıcı bir biçimde geliştirmeleri gerekliliğine inanarak saha ve yönetim tecrübesi bileşimini İç Denetim Departmanı yöneticisine aktarmak sureti ile departmanın gelişimine, etkinliğine ve sürekliliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Departman bünyesinde düzenli toplantılar ve elektronik ortamda sürekli iletişim ile yerine getirilen “Stratejik İç Denetim Danışmanlığı Hizmeti” aşağıda sıralanan unsurları içermektedir.
• Risk Esaslı Denetim Planı’nın oluşturulması
• Denetim planına uygunluğun değerlendirilmesi
• Denetim proje çalışma programlarının değerlendirilmesi
• Denetim uygulama sonuçlarının ve geliştirilen önerilerin değerlendirilmesi
• Denetim sonuçlarının, rapor öncesi çalışmanın yeterliliği, bütünlüğü ve etkinliği açısından gözden geçirilerek değerlendirilmesi
• Denetim raporlarının etkinliğinin değerlendirilmesi
• Uluslararası alanda mesleki gelişmeler ve en iyi uygulamalar hakkında sürekli bilgilendirme
• Kalite Güvence İç Değerlendirmesi sürecinin yönlendirilmesi
İç Denetim İçin Risk Değerlemesi

İç Denetim Departmanınızın Risk Esaslı Planlama ile şirketin gerçek ihtiyaçlarına ve karşı karşıya bulunduğu risklere daha çok odaklanabileceğinin farkında mısınız?
Risk Esaslı Planlama ile İç Denetim kaynağının daha doğru alanlarda kullanılabileceğini biliyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Mevcut veya potansiyel risklerin organizasyonun rekabet ve mali gücü ile ürün ve hizmetlerinin kalitesini koruma becerisini doğrudan etkilediği düşünüldüğünde Risk Yönetim Sisteminin oluşturulması üst yönetimin ihmal edemeyeceği bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Uluslararası Mesleki Uygulama Standartlarında, İç Denetim yöneticisinin, kurumun hedeflerine uygun olarak İç Denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen Risk Esaslı Planlar yapması zorunluluğu bulunduğu belirtilmektedir
Risk Yönetim Sistemi mevcut bulunan organizasyonlarda İç Denetim Departmanları bu çalışmalardan yararlanarak denetim planlarını oluşturabilirler ancak, organizasyon tarafından risk yönetimine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamış ise İç Denetim yöneticisi denetim planına esas teşkil etmek üzere risk değerleme metodolojisi oluşturmalıdır.
İç Denetim Merkezi, organizasyondaki yöneticilerin katılımını da sağlamak kaydı ile İç Denetim planına esas teşkil edecek risk değerleme çalışmasını yapmakta ve değerleme sonuçlarını baz alarak “Risk Esaslı İç Denetim Planı”nı oluşturmasına katkı sağlamaktadır.
Risk Esaslı Denetim Planlaması Hizmet Basamakları ;
1) Organizasyon içerisindeki denetlenebilir alanların belirlenmesi
2) Risk faktörlerinin ve alt risklerin belirlenmesi
3) Risk değerlemesi yapılması
• Denetim alanı bazında değerleme yapacak yöneticilerin belirlenmesi
• Toplantı grupları ve zamanlarının belirlenmesi
• Risk değerlemesi puantajının yapılması
• Puantaj verilerinin işlenmesi
4) Risk haritasının hazırlanması
5) İç Denetim Planı’nın oluşturulması
• Taslak planın oluşturulması
• Yönetim Kurulu Başkanı ile değerlendirme
• İç Denetim Planı’nın kesinleştirilmesi
İç Denetçi Performans Değerlendirme Sistemi

Organizasyonunuzda iç denetçi performans ölçümü ve sürekli izlenebilirliğinin sağlanmasının, departman performans gelişimine sağlayacağı katkının farkında mısınız?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim personelinin hem mesleki yetkinlikleri hem de kişisel becerilerini ölçmeye yönelik Performans Değerlendirme Sistemi kurulması ve değerlendirme sonuçlarına istinaden objektif kararlar alınması son derece önemli olmasına karşın İç Denetim personelinin performans ölçümünün yapılması kurumlar nezdinde zaman zaman ihmal edilebilmektedir.
İç Denetim Merkezi, İç denetçilere yönelik Performans Değerlendirme Sistemi’nin kurulması sureti ile ilgili personelin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini görmesi ve eksikliklerin tamamlanmasına destek olmayı hedeflemektedir.
İç Denetim personeli performans değerleme sistemi içerisinde, performans faktörleri ve kişisel karakteristik değerlendirmesi esas alınmakta olup, performans ölçümlerinin denetçi pozisyonlarındaki farklılaştırmalar da gözetilerek yılda en az bir kez yapılması öngörülmektedir.
İç Denetim Merkezi, denetlenen birimler nezdinde İç Denetim Departmanı’nın çalışmalarına yönelik özelleştirilmiş anket uygulamasından da Performans Değerleme Sistemi içerisinde bir enstrüman olarak yararlanmaktadır.
İç Denetçi Gelişimi İçin Eğitim Hizmetleri

İç Denetim personelinin gelişimi için sürekli eğitim gerekliliğine inanıyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, iç denetçilerin teknik yeterliliklerini devamlı eğitim yoluyla korumalarının gerekliliğine işaret ederek, iç denetçilerin mesleki yeterliliklerini korumak ve eğitimlerini devam ettirmekten sorumlu olduğunu belirtmektedir.
İç Denetim Merkezi, iç denetçilerin gelişimine ve gelişiminin sürekliliğine katkı sağlamak amacıyla tasarladığı eğitimleri, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ile Uluslararası İç Kontrol Prensiplerini esas alarak ve saha deneyimi ile oluşan zengin örnekler ile de birleştirerek ülkemiz şartlarına uygun şekilde geliştirmiştir.
İç denetçilere yönelik eğitimler mesleğe yeni başlayanlar, İç Denetim uzmanları ve İç Denetim yöneticileri özelinde ayrı ayrı tasarlanmıştır.
Mesleğe Yeni Başlayan İç Denetçiler İçin
• Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ışığında İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu
• Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
• İç Denetimde rapor yazma teknikleri
İç Denetim Uzmanları İçin
• Operasyonel denetim
• Yolsuzluk tespit teknikleri ve önleme yöntemleri
İç Denetim Yöneticileri İçin
• İç Denetim departman yönetiminde etkinlik ve verimlilik
• İç Denetim birimleri için risk değerlemesi ve Risk Esaslı Denetim Planlaması
Kalite Güvence İç Değerlendirme (Qar) Danişmanlik Hizmetleri

İç Denetim Departmanınızın Uluslararası Standartlara erişim sürecini profesyonel destek ile hızlandırabileceğinizi biliyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, “Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” çerçevesinde dış değerlendirmelerin yapılmasının yanı sıra, iç değerlendirmelerin yapılması gerekliliğini de öngörmektedir.
Bu çerçevede gerçekleştirilecek iç değerlendirme aşağıdaki unsurları içermektedir;
• İç Denetim faaliyeti performansının sürekli gözden geçirilmesi
• Öz değerlendirme (kendi kendine değerlendirme) yoluyla veya organizasyondaki yeterli bilgiye sahip başka kişiler tarafından dönemsel olarak gözden geçirilmesi çalışmasının yapılması
İç Denetim Merkezi, İç Denetim Departmanı’nın faaliyetlerinin sürekli izlenmesi veya dönemsel gözden geçirmelerine yönelik metodolojileri, kuruma özel olarak tasarlayarak hem iç değerlendirmelerin gerçekleştirilmesine hem de dış değerlendirmelere hazırlanılmasına destek sağlamaktadır.• Aldığınız hizmet, sizin gerçek ihtiyaçlarınızı mı karşılamakta yoksa hizmet veren firmanın / İç Denetim yöneticisinin yetkinliği ve kapasitesi ile sınırlı mı kalmakta?

• Her İç Denetim hizmeti sunan firmanın gerçekten İç Denetim tecrübesi olduğundan emin misiniz?

• İç Denetim hizmeti adı altında sadece mali sonuçlarınızın denetlenmesi hizmetini mi alıyorsunuz?

İç Kontrol Hizmetleri

İç Kontrol Hizmetleri
Başarıya ulaşmak için ticari örgütlenmenizi en üst seviyeye çıkarmaya odaklandınız ancak kontrol alt yapısına gerekli önemi vermediğinizi düşünüyorsanız!
Ticari hacminiz büyüdükçe ortaya çıkan kontrol boşlukları nedeni ile daha iyi tasarlanmış kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyuyorsanız!
Mevcut kontrollerinizin riskleri karşılamada yetersiz kaldığını düşünüyorsanız!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Her organizasyon büyüklüğü ne olursa olsun belirli bir seviyede İç Kontrol Sistemine sahiptir. Bununla birlikte, kontrol sisteminin gelişimi yönünde organizasyonların harcadıkları çaba ve sağladıkları kontrol etkinlikleri farklı düzeylerde gerçekleşmektedir.
Etkin ve yeterli bir İç Kontrol Sisteminin, Kurumsal Yönetimin basamaklarından biri olduğu göz önüne alındığında, şirketlerin ticari başarılarına yönelik örgütsel davranışlarına harcadığı enerjinin bir kısmını da ticari başarının sürekliliğinin güvence unsuru olarak kontrol yapısının geliştirilmesine harcama gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Kontrol Faaliyetleri, riskleri yöneten faaliyetlerin doğru şekilde ve zamanında işlediğinden emin olmaya yarayan politikalar ve prosedürler olup, operasyonlar ile iç içe tasarlanarak riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek için kullanılmaktadır.
İç Denetim Merkezi, her bir organizasyonun özelinde sektörel verileri de dikkate almak sureti ile süreçleri esas alarak, şirket ve departman hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada karşılaşılan riskleri değerlendirir. Sonrasında bu risklerin önlenmesine / azaltılmasına yönelik gerekli kontrolleri tasarlamaktadır.

İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesinin yanı sıra, organizasyonun kontrol bilincinin arttırılmasına yönelik olarak “öz değerlendirme, çalışma grupları, kontrol anketi, eğitimler” vb. enstrümanlardan yararlanılmaktadır.
İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi

Etkin ve verimli bir İç Kontrol Sistemine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Kontrol eksikliklerinin firmanıza yaratacağı maliyetlerin farkında mısınız?
Operasyonlarınızdaki “Red Flag”ları tespit edebiliyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Kontrol; organizasyonların yönetim kurulu, profesyonel yöneticileri ve diğer personeli tarafından yönlendirilen ve aşağıdaki hedeflerin elde edilmesinde gereken makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir.
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu
• Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği
• Varlıkların korunması
• Yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum
Uluslararası alanda COSO (USA), COCO (Kanada) ve CADBURY (İngiltere) çalışmaları etkin kontrol yönetimi için rehberlik sağlamaktadır. İç Denetim Merkezi, “İç Kontrol Sistemi Değerleme” çalışmasında COSO – Bütünleştirilmiş Kontrol Çerçevesi’ni esas almaktadır.
İç Denetim Merkezi, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirerek ve sürekli gelişimini teşvik etmek sureti ile kurumun etkili kontrollere sahip olmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu hizmet kapsamında iş süreçlerindeki kontrol mekanizmalarının riskleri karşılamada ne kadar etkin ve verimli olduğunun değerlendirilmesi ve söz konusu kontrollere ilişkin eksiklikler ve geliştirme önerileri sunulmaktadır.
“İç Kontrol Sistemi Değerleme” çalışmasında organizasyonun bütünü ve her birimi için aşağıdaki alanlar değerlendirilmeye esas alınmaktadır;
• Organizasyon Yapısı ve Yetkilendirme Sistemi
• Politikalar ve Yazılı Prosedürler
• Insan Kaynakları Yönetimi Sistemi
• Muhasebe Sistemi
• Bütçe Sistemi
• Yönetim Raporlama Sistemi
Kontrol Etkinliğinin Geliştirilmesi Danışmanlık Hizmeti

İç Kontrol Sisteminizi geliştirmek için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz?
Operasyonel faaliyetlerin ardında yer alan kontrol dişlilerinin gelişmişlik düzeyinin, şirket performansı ve sürekliliğini doğrudan etkilediğini biliyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Kontrol Sistemine yönelik gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, İç Kontrol Sisteminin bağımsız bir gözle değerlendirilmesi yaklaşımının yanı sıra organizasyonlar, Kontrol Öz Değerleme yaklaşımından da yararlanabilirler.
Kontrol Öz Değerlendirme, organizasyonların İç Kontrol Sistemlerini ve operasyonel süreçlerini sürekli olarak geliştirmek için kullandıkları etkin bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. İç Denetim fonksiyonu genellikle Kontrol Öz Değerleme yaklaşımından iç denetimin amaçlarını yerine getirmek için yararlanmaktadır.
Kontrol Öz Değerleme uygulamaları ile gerçekleştirilen grup çalışmaları, organizasyonun riskleri karşılamada karşı karşıya kaldıkları kontrol eksikliklerinin giderilmesine yönelik destek olmaktadır.
İç Denetim Merkezi, organizasyonlara; İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi sonrası alınması gereken aksiyonların, “tam, zamanında ve eksiksiz olarak” yerine getirilmesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte, organizasyonun kontrol sistemini güçlendirilmesine yönelik Kontrol Öz Değerleme uygulamasını benimsemesi durumunda mentor yaklaşımı ile öz değerlendirme sürecine katkı sağlamaktadır.
İç Denetim Merkezi, İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar paralelinde COSO İç Kontrol Sistemi Prensipleri’ni esas alan anketin organizasyonun tüm yönetim kademelerinde uygulanması sureti ile kurum bünyesinde İç Kontrol algısının tespiti ve geliştirilmesine yönelik destek sağlamayı hedeflemektedir.
İç Kontrol Eğitimi

Şirket yönetici ve çalışanlarının kontrol bilincinin geliştirilmesini eğitimler ile destekliyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim fonksiyonu, İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi konularındaki danışmanlık hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak geliştirilen eğitim programı kapsamında, şirket üst yönetimi ve diğer yöneticilerinin İç Kontrol Sistemini ve işlerliğini algılaması ve kontrol bilincini geliştirmesine katkı sağlamak amacı ile İç Denetim Merkezi tarafından özelleştirilmiş eğitimler tasarlanmıştır.
İç Kontrol Sistemine yönelik örnek eğitimler ;
• Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim fonksiyonu
• Sivil Toplum Kuruluşlarında kurumsal mükemmellik için İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim• Gerçek bir İç Kontrol ortamı olmaksızın sadece yazılı politika ve prosedürleri oluşturmanın, İç Kontrol Sistemi için yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

• İç Kontrol Sisteminin sorumluluğunun iç denetçi yerine üst yönetime ait olduğunun farkında mısınız?

Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetim Hizmetleri
Organizasyonunuzun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin farkında mısınız?
Risk Yönetim Sistemine harcayacağınız zaman maliyetinin, karşılaşacağınız risklerden daha maliyetli olduğunu mu düşünüyorsunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Organizasyonlar faaliyetlerini belirsizlik ortamında yürütmektedirler. Kurumların risk ve fırsatlarla karşılaşmasına neden olan belirsizlik, gelecekte olabilecek potansiyel olayların ve bu olayların sonuçlarının belirlenememesi durumu olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz belirsizlik ortamı kurumun stratejik tercihlerine bağlı olarak değişebilmektedir.
Kurumsal Risk Yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliği sınırları içerisinde yöneten ve kurum hedeflerinin başarılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmış ve kurum yönetim kurulundan, yönetiminden ve diğer çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.
Kurumsal Risk Yönetimi’nin temel amacı, risklerin yönetilmesini sağlayarak kurumun amaçlarına ulaşması olarak ifade edilebilir.
İç Denetim Merkezi, Kurumsal Risk Yönetimine yönelik hizmetlerini iki ana başlık altında toplamaktadır;
• Kurumsal Risk Yönetim Sistemi bulunmayan ve oluşturmayı düşünen kurumlara danışmanlık hizmeti verilmesi
• Kurumsal Risk Yönetim Sistemi bulunan kurumlar için mevcut risk yönetim sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi
Risk Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi

Doğru bir risk yönetim stratejisine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Tespit edilmemiş ve önlem alınmamış risklerinizin olmadığına emin misiniz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Risk Yönetim Sürecine ilişkin olarak, uygun Risk Yönetimi Süreçlerinin bulunup bulunmadığının ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadığının tespit edilmesi, yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
Bu sorumluluk kapsamında yönetim kurulu, İç Denetim Merkezi’nden yönetimin uyguladığı risk süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini incelemesi, değerlendirmesi, rapor etmesi ve bu konuda iyileştirici önlemler önermesi için kendilerine destek olmasını talep edebilir.
İç Denetim Merkezi, organizasyonların Risk Yönetim Sisteminin değerlendirilmesi sürecinde aşağıdaki adımları izleyerek Yönetim Kuruluna güvence ve danışmanlık hizmeti sunar:
• Kurumun iş stratejilerini, risk yönetimi felsefesini ve yönetimini, risk iştahını ve riskleri kabulünü tespit etmek amacı ile kurumsal politikaları, yönetim kurulu tutanaklarını gözden geçirmek
• Kurum bünyesinde hazırlanmış olan mevcut risk değerleme raporlarını gözden geçirmek,
• İş birimlerinin hedeflerini, ilgili riskleri ve kurum yönetiminin riskleri azaltma, kontrol etme ve izleme çalışmalarını tespit etmek amacı ile üst yönetim ve birim yöneticileri ile görüşmeler yapmak
• Risklerin azaltılmasının, izlenmesinin, raporlanmasının ve ilgili kontrol faaliyetlerinin etkinliğini bağımsız bir gözle değerlendirmek
• Hiyerarşik örgütlenmenin risk gözetim faaliyetleri için uygunluğunu değerlendirmek
• Risk Yönetimi sonuçları ile ilgili raporlamanın yeterliliğini ve zamanında yapılıp yapılmadığını gözden geçirmek
• Yönetimin risk analizlerinin tam olup olmadığını ve Risk Yönetimi Süreçleri ile tespit edilen sorunları gidermek için alınan önlemlerin uygunluğunu gözden geçirmek ve iyileştirici aksiyonlar önermek
• Yönetimin uyguladığı iç değerlendirme süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek
• Risk Yönetimi uygulamalarındaki zayıflıkları gösteren risklerle ilgili sonuçları incelemek ve yönetimin kurumun risk yönetimi stratejisi veya politikalarına uygun olmayan ya da kurumun kabul edemeyeceği bir risk düzeyi kabul ettiğinin tespiti halinde üst yönetim ve yönetim kurulunu bilgilendirmek
Risk Yönetim Sistemi Kurulması Danışmanlık Hizmetleri

Yüksek risklere karşı organizasyonunuzun savunmasız olduğunu hissediyorsanız!
Riskleri fırsata dönüştürmek istiyorsanız!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Hiç bir kurum risklerden arındırılmış bir ortamda faaliyetlerini yürütmediği gibi, Risk Yönetim Sisteminin uygulanması da hiçbir kuruma böyle bir ortamı sağlayamamaktadır. Kuruma temel katkısı, risklerle dolu bir rekabet ortamında faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi olarak ortaya çıkan Risk Yönetim Sisteminin başlıca avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Risk alma istekliliğine bağlı olarak risk stratejileri oluşturulur ve böylece riskli alanlara kaynak tahsisi kolaylaşır.
• Risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Kurumlar değer oluşturma veya mevcut değerlerini korumak adına riskleri kabul ederler ve bir getiri beklerler. Risk Yönetimi, yürüttüğü faaliyetlerle risk ve getiri arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırır.
• Kurum yönetiminin risk tutumlarına ilişkin kararlar alabilmesi için uygun metotlar ve teknikler sağlanır.
• Kurumun daha az sürprizlerle karşılaştığı hedeflere ulaşma olasılığını arttırır ve böylelikle olası maliyetleri ve zararları azaltır.
• Riskler karşısında bütün kurum düzeyinde ortak çalışılması gerektiğinin ve risklerin potansiyel domino etkilerinin anlaşılmasını sağlar.
• Risklerin izlenmesini ve kurum faaliyetlerine etkisinin ölçeklendirilmesini sağlar.
İç Denetim Merkezi, Risk Yönetim Sisteminin oluşturulması sürecinde, kurum dışı gelişmeler ve piyasaları da göz önüne alarak, kritik noktaları elde etmek için üst yönetim ile görüşmeleri, finansal ve risk analizleri ile workshop uygulamalarını kullanmaktadır. Esnek metodoloji kullanarak, objektiflik esası içerisinde organizasyonun risk profilinin yönetim ekibi işbirliği ile yaratılmasına destek sağlanmaktadır.


• Bugün için her şey yolunda gibi gözüküyor olabilir, ancak risklere karşı hazırlıklı mısınız?

Özelleştirilmiş Denetim Hizmetleri

Özelleştirilmiş Denetim Hizmetleri
Organizasyonunuzda belirli bir alanın veya özelleştirilmiş bir konunun denetlenmesine ihtiyaç duyuyor musunuz?
Özelleştirilmiş alanlarda özelleştirilmiş uzmanlığa inanıyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin yanı sıra, organizasyonlar veya İç Denetim departmanı yöneticileri, belirli uzmanlık gerektiren alanlarda denetim ve danışmanlık ihtiyacı duyabilirler.
İç Denetim Merkezi, organizasyonların veya İç Denetim yöneticilerinin taleplerini karşılama sürecinde, konusunda uzman ulusal ve uluslararası danışmanları ile hızlı ve etkili çözümler üretmektedir.
Operasyonel Süreçlerin Denetimi

Operasyonel süreçlerin objektif bir gözle periyodik değerlendirilmesinin yaratacağı katma değerin farkında mısınız?
Operasyonel süreçlerinizin etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesinde İç Denetimden yararlanabileceğinizi biliyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Genel olarak, kar elde etmek, değerini arttırmak ve faaliyet sürekliliğini sağlamak şirketlerin temel varoluş amaçları içerisinde sayılmaktadır. Şirketlerin bu amaçlara ulaşmalarındaki ana yol, operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesinden geçmektedir.
Şirket sahipleri ve yöneticiler, organizasyonlarının iç operasyonları hakkında bilgi sahibi olup, operasyonları daha verimli ve etkili nasıl yönetip işletebilecekleri konusunda tavsiyelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu aşamada operasyonel denetim, şirketlerin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüterek temel amaçlarına ulaşmalarını sağlamada ciddi ölçüde katkı sağlayacak bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, işletme faaliyetlerinin; operasyonel düzeyde denetim altına alınması gittikçe önem kazanmaktadır.
Operasyonel Denetim: ürünün kalitesinden, müşteri memnuniyetine; gelir maksimizasyonundan, gider kontrolüne; suistimallerin önlenmesinden, varlıkların korunmasına; sağlıklı çalışma şartlarının oluşturulmasından, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki uygulamalara kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.
İç Denetim Merkezi, sunduğu Operasyonel Denetim Hizmetleri ile şirketin geleceğe hazırlanmasını sağlamak adına, risk alanlarını tespit ederek ve bunların kontrol altına alınmasını sağlayacak öneriler geliştirerek faaliyetlerin etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek olmaktadır.
İç Denetim Merkezi’nin sektör ayırt etmeksizin ana faaliyetler paralelinde yerine getirdiği Operasyonel Denetim Hizmetleri, satınalma faaliyetleri, üretim faaliyetleri, stok yönetimi, pazarlama, satış, dağıtım faaliyetleri, satış sonrası hizmetleri vb. alanlarını kapsamaktadır.
İç Denetim Merkezi’nin Operasyonel Denetim Hizmeti ile şirketlere sağlayacağı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• İyileştirilmesi gereken operasyonel alanların tanımlanması - Devamlı iyileştirilmesi gereken alanlarda en iyi uygulamaların kullanılması
• Bir problemin sebebinin ortaya çıkarılması - Kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli çözümlerin sunulması
• Mevcut durumun operasyonlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi - Mevcut uygulamaların maliyetinin belirlenmesi ve en iyi uygulamaların kullanılmasıyla oluşabilecek faydaların saptanması
• Durumun düzeltilmesi için alternatif yollar ortaya koyarak öneriler geliştirilmesi - Sürekli geliştirme gereken bir programda en iyi uygulamaların belirlenmesi
Mali Süreçlerin Denetimi

Mali süreçlerinizin kontrol altında olduğunu düşünüyor musunuz?
Size sunulan mali sonuçların doğruluğundan emin misiniz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüz organizasyonlarının gittikçe karmaşıklaşan yapısı ile birlikte mali karar alma sürecinde önemli rol oynayan gelir dağılımı, ekonomik istikrar, kaynak tahsisi gibi fonksiyonlar bugün gelinen noktada, kalıp değiştirmiş ve sistemin bu fonksiyonları ne ölçüde etkin gerçekleştirilebildiği konusu daha önemli bir boyut kazanmış ve etkinliği arttırıcı pek çok yaklaşım öne sürülmüştür. Bu yaklaşımlar içerisinde Mali Süreçlerin Denetimi, mali kararların alınmasında büyük ölçüde katkı sağlayan bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.
İç Denetim Merkezi, mali süreçleri klasik denetim alanları yaklaşımının yanı sıra “Denetim Çemberleri Yaklaşımı (Audit Cycle)” ile de denetleyerek, operasyonel süreçlerin mali açıdan kontrol etkinliği ve verimliliğinin yanı sıra, mali sonuçların doğruluğu açısından da değerlendirerek karar sürecine önemli ölçüde destek sağlamaktadır.
Mali Süreç Denetimleri aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
• Genel Muhasebe – Mali Kayıt ve Kontrol
• Bordro İşlemleri
• Finansman Uygulamaları
• Bütçe Uygulamaları
• Mali Tablolar
İç Denetim Merkezi’nin Mali Süreçlerin Denetimi kapsamında; mali tabloların doğruluğunun teyit edilmesinin yanı sıra kullandığı ve uluslararası platformda kabul görmüş Denetim Çemberleri (Audit Cycle) örnekleri aşağıda belirtilmiştir:
• Gelirler ve nakit tahsilatlar
• Alımlar ve ödemeler
• Stok envanteri ve depolama
• İşletme sermayesi ve ödemeler
• Çalışanlar, bordrolar ve ödemeler
İnsan Kaynakları Denetimi

İnsan kaynağınızı organizasyonunuzun en değerli aktifi olarak görüyor musunuz?
İnsan kaynakları operasyonlarınızın, şirket politika ve prosedürleri ile yasal gereklilikler çerçevesinde yürütüldüğünden emin misiniz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüzde bir şirketin başarısının, büyük ölçüde sahip olduğu insan kaynağını ne derecede iyi yönettiğine bağlı olduğu görülmektedir. İnsan Kaynakları uygulamalarının, şirketin iş sonuçlarında gözle görülür değişiklikler yarattığı göz önüne alındığında, İnsan Kaynakları Denetimi, organizasyonun etkinliğini geliştirmesine yönelik kilit önem niteliği taşımaktadır.
İç Denetim Merkezi; İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını objektif bir şekilde değerlendirerek, insan kaynakları uygulamalarının şirket politika ve prosedürlerinin yanı sıra, yasalara uygunluğunu ve etkililiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu denetimlerden elde edilen sonuçlar, karar alıcılara, hangi politika ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve /veya geliştirilmesi konusundaki gerekli bilgileri vermektedir.
İç Denetim Merkezi İnsan Kaynakları Denetim sürecinde aşağıdaki alanları esas almaktadır:
• Seçme ve Yerleştirme
• Ücretlendirme ve Sosyal Yardımlar
• Çalışma Koşulları ve İzinler
• Çalışan Standartları ve Uygulamaları
• Çalışma İlke ve Sorumlulukları
• Eğitim
• Performans Değerlendirme
• Kariyer Planlama
• İş Aktinin Sona Ermesi

İdari İşler Denetimi

İdari işler giderlerinizin yüksek olmadığını ve kontrol edilmesine gerek bulunmadığını mı düşünüyorsunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Bir şirkette ana faaliyet alanları haricinde yer alan İdari İşler fonksiyonu, şirket hacmi ne olursa olsun her şirket bünyesinde farklı hiyerarşik bağlantılar ile yer alan önemli bir destek fonksiyondur.
Bir şirket içerisinde, personele yönelik bazı uygulamalar da dahil olmak üzere, İdari İşler fonksiyonunun, etkin bir şekilde çalışarak destek görevini yerine getirmesi suretiyle, diğer ana ve destek faaliyetlerin verimliliğine katkı sağladığı görülmektedir.
İç Denetim Merkezi, İdari İşler fonksiyonunu, şirket politika ve prosedürlerine uygunluk açısından değerlendirmenin yanı sıra, harcamaların yerindeliği ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde kontrol etkinliğini de inceleyerek, operasyonel etkinliğin arttırılması yönünde destek sağlamaktadır.
İç Denetim Merkezi tarafından yerine getirilen İdari İşler Denetim Hizmeti aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
• Personel Bordro Yönetimi
• Maaş Avansı Uygulamaları
• İş Avansı Uygulamaları
• Yıllık İzin Takibi
• Mesai / Fazla Mesai Uygulamaları
• Zimmet Uygulamaları
• Telefon / İletişim Takip ve Raporlama
• Fotokopi ve Sarf Malzemesi Takibi
• Kurye / Posta Hizmet Yönetimi
• Şirket Taşıt Araç Yönetimi
• Personel Taşıma Hizmet Yönetimi
• Personel Yemek Hizmet Yönetimi
• Temizlik Hizmetleri Yönetimi
• Güvenlik Uygulamaları
• Bakım - Onarım Uygulamaları
Satınalma Süreci Denetimi

Satınalma sürecinden emin misiniz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Bir şirketin başarısı için önemli etkenler olan maliyet, kalite ve zamanlama unsurları satın alma fonksiyonu ile doğrudan ilgilidir. Satınalmanın işletme başarısına etkisi, satın alma faaliyetinde belirlenen amaçlar ve hedefler ile tedarik sürecinin entegrasyon seviyesine bağlı olarak değişmektedir.
İç Denetim Merkezi, Satınalma süreçlerini, Ürüne Yönelik Satınalımlar ve Diğer Satınalımlar olmak üzere iki ana başlık içerisinde değerlendirmektedir.
İç Denetim Merkezi Satınalma faaliyetinden beklenen amaçları göz önüne alarak oluşturduğu Satınalma süreçlerine ilişkin değerlendirme alanları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
• Satınalma Talep Süreci Yönetimi
• Teklif Toplama ve Değerlendirme Süreci Yönetimi
• Satınalma Sipariş Süreci Yönetimi
• Teslim Alma, Kayıt ve Ödeme Süreci Yönetimi
• Tedarikçi Performans Değerlendirmesi
• Tedarikçi Memnuniyetinin Ölçülmesi

Stok Yönetimi Denetimi

Stok yönetim sürecinde yaşanan kayıpların farkında mısınız?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Stoklar, bazı endüstri kollarında toplam aktiflerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve stokların likiditesi diğer döner değerlere göre daha düşük olduğundan, stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilmekte ve pahalıya mal olabilmektedir.
Etkili bir Stok Yönetiminin amacı istenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen yerde, istenilen kalitede malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman, ne kadar malzeme tedarik edilmesi gerekliliğinin belirlenmesidir.
İç Denetim Merkezi, uyguladığı denetim programı çerçevesinde ticari mal, ürün, ara ürün ve malzeme stoklarının, planlanan seviyelerde tutulup, stok devir hızlarının sürekli izlenmesinde, maliyetleri en aza indirirken aynı zamanda yetersiz stok problemlerinin de ortadan kaldırılmasında firmalara destek olmaktadır.
İç Denetim Merkezi’nin Stok Yönetim Denetimi Hizmeti ile şirketlere sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
• Stok gereksinimlerinin doğru belirlenmesi
• Talep dalgalanmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması
• Malzeme ve ürün kayıplarının azaltılması
• Stokların korunması ve stok değerlerinin güvence altına alınması
• Aşırı stokların önlenmesi ile finansal yönetimin etkinlik kazanması
Ortaklık Güvence Denetimleri

Ortağınıza şirketinizi yönetmesine izin verecek kadar güveniyorsunuz, peki kendinizi güvence altında hissediyor musunuz?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüzde birçok işletmenin sermaye yapısının ortalıklardan oluştuğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu işletmelerin önemli bir kısmında, bazı sermayedarlar aynı zamanda operasyonları yönetirken, diğer sermayedarlar sadece sermaye taahhüdü ile katılım sağlamaktadırlar.
Bazı sermayedarların aynı zamanda operasyonları da yönetiyor olmaları, operasyonlara temas etmeyen diğer ortaklar için, şirketlerin operasyonlarının etkin bir şekilde yerine getirildiği ve finansal sonuçlarının güvenilirliği konusunda güvence ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
İç Denetim Merkezi, tüm sermayedarların, işletmenin mevcut ve gelecekte karşılaşabilecekleri risklere yönelik kaygılarını gidermek amacı ile sermayedarlara aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:
• İç Kontrol Sistemi’nin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi
• Mali süreçlerin operasyonel sonuçları kontrol etkinliğinin incelenmesi
• Operasyonların etkinliğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi
• Uygulamaların şirket politika ve prosedürleri ile yasal mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi
• Mali sonuçların doğruluğuna yönelik güvence verilmesi
Aile Şirketlerinin Denetimi

İç Denetimin şirket değerini arttırdığının farkında mısınız?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Dünyada aile şirketlerinin yaşam süresi ortalama 24 yıl olarak kabul edilmekle birlikte, Türkiye’de bu süre dünya ortalamasının oldukça altında seyretmektedir.
Aile şirketlerine ilişkin yapılan araştırmalar göstermektedir ki; kurum niteliği kazanamamış aile şirketlerinin yaşam süresi dünya genelinde 4 nesil, Türkiye genelinde ise 2 nesil ile sınırlı kalmaktadır.
Aynı araştırma sonuçları Türk aile şirketlerinin çoğunun büyüme beklentisi içerisinde olduğunu ve son yıllarda yeniden yapılanma gerekliliği ile birlikte birçok şirketin halka arz, el değiştirme gibi yöntemlere başvurmak sureti ile değişim içerisine girmeyi planladığını ortaya koymaktadır.
Kurumsallaşmayı aile şirketlerinin gelişim ve büyümesi yönünde en önemli etkenlerden biri olarak gören İç Denetim Merkezi, kurumsallaşmaya destek olmak amacı ile aile şirketlerine yönelik İç Denetim ve İç Kontrol Hizmetleri sunmaktadır. Söz konusu hizmetler, şirket yönetimine güvence ve danışmanlık desteği sağlamasının yanı sıra şirket değerini arttıran önemli bir unsur olarak da ortaya çıkmaktadır.
İç Denetim uygulamalarının, şirketin halka açılması veya el değiştirmesi sürecinde, şirket değerinin arttırılmasının yanı sıra yerine getirilecek due diligence ve bağımsız denetim gibi hizmetlerin maliyetlerinin düşürülmesi gibi avantajları da söz konusudur.
3. Taraf (Sözleşme Uygunluk) Denetimi

Sözleşmelerden doğan haklarınızın korunmasına yönelik denetim desteği almanız gerektiğini düşünüyor musunuz?
Denetim faaliyetinin haklarınızın korunmasına yönelik en hızlı ve etkili araç olduğunu biliyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Günümüzün karmaşık ekonomik yapısı içerisinde organizasyonlar, zaman ve maliyet unsurlarını da göz önüne alarak birçok faaliyet alanında ortak girişim, taşeron veya dış kaynak kullanımı gibi yöntemlere başvurmaktadır.
Bu süreç içerisinde ortak girişim ve dış kaynak kullanımı uygulamaları doğru yönetildiği takdirde organizasyonlara önemli avantajlar sağlamakta, aksi takdirde organizasyonlar için önemli kayıplara yol açacak dezavantajlar ortaya çıkmaktadır.
Sürecin etkin bir şekilde ve firma çıkarlarına yönelik olarak işletilmesi, kontrol sisteminin doğru şekilde oluşturulması ve sürekli izlenmesi sureti ile gerçekleştirilebilmektedir.
İç Denetim Merkezi, şirketlerin hedefledikleri kurumsal ve operasyonel standartlar çerçevesinde firmalara, objektif, profesyonel, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir 3. Taraf denetim hizmeti sunmaktadır.
İç Denetim Merkezi, 3. Taraf denetimleri ile her nevi sözleşme taraflarının çıkarlarını korumaya yönelik, tarafların sözleşmelerden dolayı mümkün olabilecek haklarını maksimum seviyede elde etmeleri veya elde edip etmediklerinin tespit edilmesi konusunda firmalara danışmanlık ve denetim hizmeti vermektedir.
İç Denetim Merkezi’nin 3. Taraf denetimleri kapsamında verdiği hizmetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Taraf sözleşme ve yükümlülüklerinin incelenmesi
• Bayilik sözleşmeleri uygunluk denetimleri
• Bayilik sisteminde satış indirim ve avantajları uygunluk denetimleri
• Ciro sisteminde paylaşım uygunluk denetimleri
• Türkiye’de yatırım veya ticaret yapan yabancı şirketler için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri
• Yurtdışında yatırım veya ticaret yapan Türk şirketleri için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri
Özel İnceleme Ve Soruşturmalar

Suistimal ve yolsuzluğa yönelik risklerinizin ve alınması gereken aksiyonların farkında mısınız?
Belirli bir konuda veya şüphelendiğiniz bir hususta gizli ve detay bir araştırma için objektif uzman bir göze ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Suiistimallerden kaynaklanan mali kayıplar ve itibar kaybının organizasyonlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, suiistimaller, firmaların sadece karşı karşıya kaldığı zaman aksiyon alması gereken problemler değil, öncesinde de önlemeye yönelik tedbirler alınması gereken durumlardır.
Organizasyonlar özel inceleme veya soruşturma gerektiren bazı durumlarda objektif bir göze ve uzmanlığa ihtiyaç duyabilirler.
Özel inceleme ve soruşturmaların profesyonel şekilde yapılması, tespitin hızlı ve doğru olarak ortaya konmasının yanı sıra, organizasyonda yaratacağı olumsuz etkinin de minimize edilmesine destek olmaktadır.
İç Denetim Merkezi, özel inceleme ve soruşturmaları yerine getirirken gizlilik prensibi ve yasal boyutlara da önemle özen göstermektedir.
İç Denetim Merkezi, organizasyonlarda etik kodlarının oluşturulması, ihbar mekanizmasının geliştirilmesi, önleyici kontrol etkinliklerinin ve kurum içerisinde farkındalığın arttırılması yönünde eğitimler verilmesi sureti ile suiistimallerin önlenmesine yönelik organizasyonlara destek olmaktadır.• Özelleştirilmiş alanlarda özelleştirilmiş uzmanlığa inanıyor musunuz?

Kurumsal Gelişim Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Gelişim ve Danışmanlık Hizmetleri
Aldığınız danışmanlık hizmetleri teorik midir, yoksa uygulanabilir çözüm önerileri sunmakta mıdır?

İç Denetim Merkezi Çözümü;
Organizasyonların ticari faaliyetlerinin artması kurumsal gelişim ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.
Kurumsal gelişim seviyesinin yükseltilmesi, kontrol ortamı ile birlikte denetlenebilir ortamın da gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kontrol edilebilirlik ve denetlenebilirliğin de kurumsal gelişime destek sağladığı düşünüldüğünde denetim evreni içerisinde kontrol, denetim ve kurumsal gelişim bir bütünün parçaları olarak nitelendirilebilmektedir.
İç Denetim Merkezi, firmalara sağladığı İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin yanı sıra, uygulanabilir çözüm önerileri ile kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite Danışmanlık Hizmeti

Denetim Komitesi üyeliği ile yüklendiğiniz sorumlulukların farkında mısınız?
Denetim Komitesindeki göreviniz için alacağınız profesyonel destek ile sorumluluğunuzu daha iyi bir şekilde yerine getireceğinize inanıyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
OECD ilkeleri doğrultusunda TÜSİAD tarafından açıklanan "Kurumsal Yönetişim İlkeleri" esas alınarak, SPK tarafından halka açık şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiş ve tüm halka açık firmalar için Yönetim Kurulu kararı ile kurul bünyesinde en az iki üyeden oluşan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulması esası getirilmiştir.
Ülkemizde SPK ve BDDK düzenlemeleri ile zorunlu kılınan Denetim Sorumlu Komiteler, fiiliyatta denetim faaliyeti yerine getirmemekte ve denetim faaliyetleri ile ilgili doğrudan sorumluluk taşımamaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, şirkete yönelik olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin (iç ve dış) etkinliğini, verimliliğini, iç kontrollerin işleyişini ve yeterliliğini, muhasebe ve mali raporlamaların doğruluğunu, risklerin yönetim etkinliğini ve yasalara uyumunu Yönetim Kurulu adına izlemek ile sorumludur.
İç Denetim Merkezi, yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeler paralelinde ihtiyaç duyulan kurumsal esasların şirket bünyesinde değerlendirilmesi, uygunsuzlukların, risklerin ve fırsatların tanımlanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularında Denetim Sorumlu Komitelere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
İç Denetim Merkezi tarafından Denetimden Sorumlu Komitelere sunulan danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
• Denetimden Sorumlu Komite Yetki ve Sorumlulukları ile Uygulama Kapsamının Gözden Geçirilmesi
• Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları?nın Gözden Geçirilmesi ve SPK Tebliğ Değişiklikleri Paralelinde Revizyonu
• Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yöntem ve Teknikleri İle Çalışma Kâğıtlarının Oluşturulması
• Denetimden Sorumlu Komite Uygulama ve İzleme Sürecinde Destek Verilmesi
• Denetimden Sorumlu Komite Raporlarının Hazırlanmasına Destek Verilmesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Danışmanlık Hizmeti

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ile yüklendiğiniz sorumlulukların farkında mısınız?
Riskin Erken Saptanması Komitesindeki göreviniz için alacağınız profesyonel destek ile sorumluluğunuzu daha iyi bir şekilde yerine getireceğinize inanıyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
OECD ilkeleri doğrultusunda TÜSİAD tarafından açıklanan "Kurumsal Yönetişim İlkeleri" esas alınarak, SPK tarafından halka açık şirketlere; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile kurul bünyesinde en az iki üyeden oluşan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurması esası getirilmiştir.
Ülkemizde SPK ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile zorunlu kılınan Riskin Erken Saptanması Komiteleri, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmaktan sorumludur.
İç Denetim Merkezi, yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeler paralelinde ihtiyaç duyulan kurumsal esasların şirket bünyesinde değerlendirilmesi, uygunsuzlukların, risklerin ve fırsatların tanımlanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularında Riskin Erken Saptanması Komiteleri'ne danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
İç Denetim Merkezi tarafından Riskin Erken Saptanması Komiteleri'ne sunulan danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
• Risk Yönetimi Standart Formatının Oluşturulması • Risk değerlemenin Yapılması
• Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın Hazırlanması ve SPK Tebliğ Değişiklikleri Paralelinde Revizyonu
• Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Yöntem ve Teknikleri İle Çalışma Kâğıtlarının Oluşturulması
• Riskin Erken Saptanması Komitesi Uygulama ve İzleme Sürecinde Destek Verilmesi
• Riskin Erken Saptanması Komitesi Raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ile yüklendiğiniz sorumlulukların farkında mısınız?
Kurumsal Yönetim Komitesindeki göreviniz için alacağınız profesyonel destek ile sorumluluğunuzu daha iyi bir şekilde yerine getireceğinize inanıyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
OECD ilkeleri doğrultusunda TÜSİAD tarafından açıklanan "Kurumsal Yönetişim İlkeleri" esas alınarak, SPK tarafından halka açık şirketlere; şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi, şirkette çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ile Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile kurul bünyesinde en az iki üyeden oluşan "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurması esası getirilmiştir.
İç Denetim Merkezi, yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeler paralelinde ihtiyaç duyulan kurumsal esasların şirket bünyesinde değerlendirilmesi, uygunsuzlukların, risklerin ve fırsatların tanımlanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularında Kurumsal Yönetim Komitelerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
İç Denetim Merkezi tarafından Kurumsal Yönetim Komitelerine sunulan danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
• Kurumsal Yönetim Komitesi Yetki ve Sorumlulukları ile Uygulama Kapsamının Gözden Geçirilmesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın Gözden Geçirilmesi ve SPK Tebliğ Değişiklikleri Paralelinde Revizyonu
• Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Yöntem ve Teknikleri İle Çalışma Kâğıtlarının Oluşturulması
• Kurumsal Yönetim Komitesi Uygulama ve İzleme Sürecinde Destek Verilmesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi Raporlarının Hazırlanmasına Destek Verilmesi
Kurumsal Dokümantasyonun Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti

Kurumsal dokümantasyonun oluşturulmasına yönelik zaman ve yetkinlik problemi yaşıyorsanız!
Yazılı politika ve prosedürlerinizin yaşayan dokümanlar değil, teorik belgeler olduğunu düşünüyorsanız!


İç Denetim Merkezi Çözümü;
Etkin ve yeterli bir iç kontrol sisteminin, kurumsal yönetimin önemli bir kilometre taşı olduğu düşünüldüğünde, işletmelerin güçlü bir kontrol ortamı sağlanmasına yönelik temel aksiyonları yerine getirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İç Kontrol Sisteminin temelini oluşturan kontrol ortamının en önemli unsurlarından biri de kurum politikaları ve yazılı prosedürleridir.
Şirketlerin, yasal düzenlemeler ile birlikte kendi strateji ve politikaları çerçevesinde oluşturdukları dokümantasyon, kurumsal hafıza oluşturulmasının yanı sıra, güçlü bir iç kontrol sistemi kurulmasında ve bununla birlikte operasyonel süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde önemli bir etken olarak ön plana çıkmaktadır.
Şirketlerin yazılı dokümantasyon hazırlama sürecinde karşılaştığı insan kaynağı yetkinliği problemi ve yüksek zaman maliyetlerine bir çözüm olarak İç Denetim Merkezi, şirket yazılı dokümantasyonunun hazırlanması konusunda uzman kadrosu ile firmalara hızlı ve kabul edilebilir maliyetler ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
İç Denetim Merkezi, mevcut uygulamaların dokümante edilmesinin yanı sıra organizasyonlara en iyi uygulamalara ulaşmaları konusunda ışık tutarak teorik belgeler değil, yaşayan dokümanlar oluşturulmasını hedeflemektedir.
İç Denetim Merkezi'nin kurumsal dokümantasyonun hazırlanması konusunda firmalara verdiği danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
• Şirket ve departmantel organizasyon şemalarının oluşturulması
• Pozisyonların netleştirilmesi ve görev tanımlarının hazırlanması
• Ana ve destek fonksiyonlara ilişkin prosedürlerin hazırlanması
• Süreç analizi ve iş akış şemalarının hazırlanması• Kurumsal gelişim ile elde edeceğiniz katma değeri, denetim ve danışmanlık desteği ile arttırabileceğinizi biliyor musunuz?

İç Denetçi Gelişimi İçin Eğitim Hizmetleri

İç Denetçi Gelişimi İçin Eğitim Hizmetleri
Şirket yönetici ve çalışanlarının kontrol bilincinin geliştirilmesini eğitimler ile destekliyor musunuz?
İç Denetim personelinin gelişimi için sürekli eğitim gerekliliğine inanıyor musunuz?


İç Denetim Merkezi Çözümü;
İç Denetim fonksiyonu, İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi konularındaki danışmanlık hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak geliştirilen eğitim programı kapsamında, şirket üst yönetimi ve diğer yöneticilerinin İç Kontrol Sistemini ve işlerliğini algılaması ve kontrol bilincini geliştirmesine katkı sağlamak amacı ile İç Denetim Merkezi tarafından özelleştirilmiş eğitimler tasarlanmıştır.
İç Denetim Merkezi, aynı zamanda iç denetçilerin gelişimine ve gelişiminin sürekliliğine katkı sağlamak amacıyla tasarladığı eğitimleri, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ile Uluslararası İç Kontrol Prensiplerini esas alarak ve saha deneyimi ile oluşan zengin örnekler ile de birleştirerek ülkemiz şartlarına uygun şekilde geliştirmiştir.
İç Kontrol Sistemine yönelik örnek eğitimler ;
• Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim fonksiyonu
• Sivil Toplum Kuruluşlarında kurumsal mükemmellik için İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
Mesleğe yeni başlayan iç denetçiler için örnek eğitimler;
• Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ışığında İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu
• Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
• İç Denetimde rapor yazma teknikleri
İç Denetim Uzmanları için örnek eğitimler;
• Operasyonel denetim
• Yolsuzluk tespit teknikleri ve önleme yöntemleri
İç Denetim Yöneticileri için örnek eğitimler;
• İç Denetim departman yönetiminde etkinlik ve verimlilik
• İç Denetim birimleri için risk değerlemesi ve Risk Esaslı Denetim Planlaması